PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ABEL

 

Als je Praktijkabel.nl bezoekt, worden er mogelijk privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van je verwerkt. ABEL acht je privacy uiteraard van groot belang. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gaat ABEL daarom zorgvuldig met jouw gegevens om.

 

Verzameling beperken

ABEL let er nauwgezet op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor een goede werking van de website en de door jou aangevraagde diensten of behandeling.

 

Beveiliging

ABEL neemt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van eventuele partijen die in opdracht van ABEL persoonsgegevens verwerken.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website kun je bepaalde gegevens bij ABEL achter laten. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. ABEL verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te verwerken.

Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ABEL deze heeft verkregen, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of ABEL dit op grond van privacywetgeving moet doen. Afhankelijk van de functionaliteiten die je via de website gebruikt, kan ABEL de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • overige gegevens die je aan ABEL verstrekt.

Je persoonsgegevens worden door ABEL gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het verlenen van diensten;
 • het factureren van de afgenomen diensten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door jou gestelde vragen.

 

Contactformulieren en e-mails

Indien je het contactformulier op de contactpagina invult of wanneer je ABEL e-mail stuurt, worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang dat wettelijk verplicht is.

 

Cookies

ABEL maakt anders dan in de voedingsadviezen, op deze website wél gebruik van cookies. Een cookie is in dit geval een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of applicaties) wordt meegestuurd en door een browser op de harde schrijf van je computer/tablet of device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden, zodat je bijvoorbeeld niet opnieuw gegevens hoeft in te vullen of in te loggen.

 

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op je computer, tablet of device kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van bijvoorbeeld meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

ABEL gaat zeer vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die ABEL via de website verzamelt, worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin ABEL dit op basis van de wet mag of moet doen.

 

Bewaartermijn

ABEL bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. ABEL hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn wordt alleen gehanteerd als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens worden alleen in overleg met jou bewaard en worden anders direct verwijderd na afloop van de overeenkomst of behandeling.

 

Rechten van betrokkenen

Indien je aan ABEL persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dat verzoek kun je richten aan:

 

Praktijk ABEL

Vliegenstraat 30

2805 GH Gouda

 

Om misbruik te voorkomen moet ABEL dan vragen om je persoonlijk te identificeren, voordat er gegevens gedeeld of toegestuurd worden.

 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

ABEL behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

ABEL helpt graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Mocht je verder, na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met ABEL opnemen via de contactgegevens of het formulier op de pagina Adres en Contact.